KOJ YUAV TSUM TAU NYEEM UA RAWS LI LOS YUAV UA LI CAS RAU COV NEEG NYEEM NYEEM NYEEM.

THIS “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” TERMS OF USE AGREEMENT (“Agreement”) IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (“YOU,” “YOUR,” OR “YOURSELF”), AS THE END USER, AND “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” (“OUR,” “US,” “WE,” “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” OR “COMPANY”), WHICH GOVERNS YOUR USE OF OUR INTERNET-BASED MEDIA DISTRIBUTION AND DATA COLLECTION SUBSCRIPTION SERVICE (the “Service”) TOGETHER WITH ALL INFORMATION, CONTENT, PRODUCTS, MATERIALS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU BY US AND/OR THIRD PARTIES THROUGH THIS CREATIVE AUDIO/ VIDEO PRODUCTION (Collectively, the “Creative Audio/ Video Production” IE NYE CUSTOMIZED AUDIO THIAB VIDEO COUNTDOWN). You acknowledge that by ordering any of the NYE Countdown products before December 10, 2018, that delivery of your order / the customized product(s); will not be delivered until after December 10, 2018. All orders placed after December 10, 2018 should be delivered within 72 hours of ordering via an emailed link to the email supplied to NYECountdown.com, llc. order, unless otherwise updated. You can update your email and profile on NYECountdown.com under the “MY ACCOUNT”. Questions? Email support at SUPPORT@NYECountdown.com 24 teev ib hnub dhau lub Ib Hlis 2, 2019.

THOV NYEEM TSIM NYOG THOV KOM ZOO HEEV TSIM NYOG SIV KOM ZOO LI CAS / VIDEO. YUAV UA LI CAS XWB, YUAV UA LOS YOG TUS NEEG UA HAUJ LWM, YUAV UA LOS YOG TUS NEEG UA HAUJ LWM, YUAV, LOSSIS LOS YOG TIAS YOG HAIS TIAS YUAV TSUM UA LI CAS LOS YOG TUS NEEG LOS YOG / VIDEO PRODUCTION, LOS YOG LEEJ TWG YUAV TSUM, THOV KEV PAB CUAM THIAB TUS NEEG UAS YUAV TSUM UA LOS NTAWM THIAB TSIS TXHOB LOS NTAWM LI CAS THIAB COV NTAUB NTAWV NO. NO MUAJ TSWV YIM suab / VIDEO COV YOG MUAB THIAB UA MUAJ XWB RAU KEV COB QHA COV XOV TOOJ CUA broadcasters, DISC JOCKEYS, pab tswv yim, cov ntawv, cov chaw ntiav pw, nightclubs, tuav, khw, promoters THIAB LWM YAM XWS KEV COB QHA COV NEEG THIAB / LOS SIS chaw. YOG, RAU TEJ VIM LI CAS, KOJ TSIS TXHOB TXAIS THIAB POM ZOO RAU TAG NRHO COV LUS THIAB LUB CAIJ NO POM ZOO, THOV tsum txhob muab LUB NPE / ordering TXHEEJ TXHEEM THIAB TSIS TXHOB nkag lossis SIV LUB KHOOM, TSWV YIM suab / VIDEO COV, LOS YOG COV SUAB PAJ NRUAG, NTAWV LOS SIS LWM YAM KHOOM UA TAU LOS NTAWM COV TSIM NYOG SIV / VIDEO NTAU HAUV TUS NEEG UA HAUJLWM.

The product(s) being registered and sold are the audio timed voice parts, the custom audio voiced parts and the video effects of the NYE Countdown Shell WITHOUT the copy written music. NYECountdown.com, llc. uses the music on the countdowns for demonstration purposes only. All custom orders will receive their voiced customized insert and a “New Year’s Eve Custom Countdown DEMO TRACK” with music at no charge. (the additional “nye demo” download is for a sample | promotional use and instructional purposes only) You must be a working professional disc jockey or nightclub to purchase the NYE Countdown. By purchasing the “NYE Shell” and customized vocal dj drop from NYECountdown.com, llc. you are agreeing to abide by all music licensing copyrights and domestic | international copyright laws and indemnify and hold harmless Killerspots.com, Inc., NYECountdown.com, llc., its affiliates, agents and producers.

All orders are ONE LICENSE – ONE DOWNLOAD that is receipt trackable and traceable by our NYECountdown.com, llc. licensing software.

KOJ YUAV TSUM UA NTEJ YUAV UA LOS YOG HAIS TIAS YUAV TSUM MUAJ THIAB TXHUA TUS TXHAJ TSHUAJ LOS NTAWM KILLERSPOTS.COM, Inc. & NYECOUNTDOWN.COM, llc. YUAV RAU YOUTUBE, VIMEO, FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM lossis LWM COV LWM QHOV QHOV SIB THAM & FTP SITES UNLESS KOJ TSIS TXHOB MUAB NTAUB NTAWV TSIS TXHOB LOS NTAWM PEB UA LICENSING DEPARTMENT.

Tag nrho cov yeeb yaj duab tau raug ua tiav lawm los txheeb xyuas txhua yam thiab tag nrho kev cuam tshuam. Txhua yam kev ua txhaum yuav raug coj los ua ke & yuav dhau los ua cov ntawv dub thiab txwv ntawm kev yuav khoom tom ntej.

Pab Cov Cai:

  • Qhov Tsim Tsiaj / Cov Yeeb Yaj Suab Lawm raug muab rau koj raws li qhov kawg neeg siv thiab yuav tsum yog li ntawd, tsis muaj txhais tau hais tias ua lag luam, hloov kho, muab siv, muab xa, muag, muag, xauj, tso cai, muab xa, muab faib, los yog lwm yam faib rau lwm tus neeg sab nraud lossis hloov kho hauv txhua txoj kev.
  • Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable, revocable license to use the object code copy of the Creative Audio/ Video Production distributed with this Agreement (the “Copy”) along with related documentation during the term of this Agreement on a single CPU, which CPU you may change from time to time. Such license shall be terminable as provided herein.
  • Cov Kev Tsim Muaj Kev Suab Paj Nruag / Cov Yeeb Yaj Suab Lawm yog ib qho txhais tau tias tau txais cov ntsiab lus uas tau muab los ntawm Lub Chaw Haujlwm thiab yuav tsum tau tsim ib tus account rau tus neeg tsim thiab pom zoo los ntawm Lub Chaw Haujlwm thiaj li tsim nyog rau Cov Kev Pab Cuam. Txhua tus neeg tau txais kev tso cai tsuas yog siv los ntawm tus neeg uas tau tsim tus account. Raws li tsis muaj tshwm sim, tus account yuav tsum sib faib los yog siv ntau tshaj ib tus neeg siv thiab qhov kev txiav txim siab yuav tsum raug xam tias yog vim li cas rau kev rho tawm ntawm tus as khauj, txiav qhov nyiaj, lossis lwm yam kev ua txhaum. Qhov no suav nrog koj tus kheej tus account ID rau lwm tus neeg / koom haum.
  • Koj lees paub tias Lub Chaw Haujlwm tuav tswj kev tsim tawm ntawm Creative Audio / Video Production thiab tag nrho cov cuab yeej cuab tam cov cai uas tau hais txog. Los ntawm cov ntsiab lus tsim xa tawm los ntawm Creative Audio / Video Production, koj tsis yog tus tswv ntawm nws. Tsuas yog tsis muaj txoj cai txwv tsis pub muab rau koj, tsis muaj cai los yog daim ntawv tso cai rau kev tso cai, luam tawm, cov khoom lag luam, lossis cov cim lag luam ntawm Kev Tsim Muaj Yeeb Yam / Yees duab los yog cov ntsiab lus, thiab Tuam Tshoj muaj tag nrho cov cai tsis muaj kev pom zoo ntawm no. Cov Kev Tsim Muaj Suab Paj Nruag / Yeeb Yam Txheej Txheem tsim muaj cov ntaub ntawv tshwj xeeb thiab cov ntaub ntawv tiv thaiv uas raug tiv thaiv los ntawm cov cai lij choj cov cai thiab cov ntawv cog lus thoob ntiaj teb.
  • Koj pom zoo tsis tshem tawm, los ntawm cov ntawv luam ntawm Cov Kev Tsim Muaj Yees / Cov Yeeb Yaj Suab Ntau Lawm, lwm cov cai thiab / los yog lwm cov cai ntawm cov khoom siv uas muaj nyob rau ntawm Creative Audio / Video Production raws li Asmeskas.
  • Koj pom zoo tsis nrog decompile, disassemble, decrypt, translate, kho kom raug, tsim kev ua haujlwm los ntawm kev ua haujlwm, rho tawm lossis thim rov qab los yog rov muab cov Creative Audio / Video Production, los yog sim, los yog pab lwm tus, ua ib qho ntawm cov ncauj lus ua ntej.
  • Koj pom zoo tsis pub me me, faib, tshaj tawm, muag, ua kom muaj rau cov tog neeg thib peb, los sis sib koom ua ke no Tsim Muaj Txuj Ci / Yeeb Yam Ua Yeeb Yam rau leej twg los yog siv cov Creative Audio / Video Production rau cov lag luam lossis tsis ua lag luam tawm yam tsis tau sau daim ntawv pom zoo ua ntej ntawm tuam txhab. Cov neeg ua txhaum kev cai lij choj tsis pub muaj kev cuam tshuam rau tsoomfwv txoj cai lij choj txoj cai hauv 17 USC Section 106 uas koj yuav raug saib xyuas rau kev ua txhaum kev cai lij choj, raug nplua los ntawm ib puas tsib caug-txhiab daus las ($ 150,000) rau kev ua txhaum txoj cai.
  • Cov ntsiab lus tau muab los ntawm Creative Audio / Video Production yog cov khoom ntiag tug ntawm cov neeg sab nrauv uas khaws cov tswv cuab dhau txoj cai thiab muaj ntawv tso cai rau Lub Chaw Haujlwm. Cov ntsiab lus muaj kev tiv thaiv los ntawm cov cai thiab lwm cov cuab yeej cuab tam ntiag tug. Cov ntsiab lus tau txais los ntawm Lub Chaw Haujlwm yuav tsum tau muab tso tawm, siv, thiab ua si los ntawm tus neeg muaj npe ntawm cov ntaub ntawv uas tau muab thiab tsuas yog siv rau cov hom phiaj ntawm Daim Ntawv Pom Zoo no.
  • Koj pom zoo kom tsis txhob siv cov ntsiab lus uas yuav cuam tshuam txoj cai lossis lwm txoj kev tiv thaiv rau kev ua haujlwm thiab lees tias ib qho kev siv txhaum cai yuav txiav koj cov cai rau ntiag tug raws li Daim Ntawv Pom Zoo no thiab tej zaum kuj ua txhaum cai ntawm tus kheej hauv lub xeev lossis tsoom fwv teb chaws txoj cai. Tsoomfwv tsab cai lij choj tau muab kev nplua thiab kev nplua rau kev tsis ncaj ncees rau kev tso cai, kev sib faib, kev xauj khoom, lossis cov kis ntawm cov suab qiv ntawv xov xwm thiab / lossis lwm yam haujlwm tiv thaiv hauv 17 USC 501, 506. Ua cov ntawv luam ntawm cov ntaub ntawv tsis raug tso cai yog ua nyiag rau qhov uas koj tuaj yeem lav tsis tau rau txhiab nyiaj hauv kev puas tsuaj. Ua ib qho ntawm cov ntsiab lus muaj nyob rau hauv Cov Neeg Peer Koom Haum (P2P) network los yog lwm yam kev tso cai ntawm kev tso cai ntawm kev tiv thaiv los yog tiv thaiv tau haujlwm kuj yog kev cuam tshuam kev cai cuam tshuam. Daim ntawv cog lus no yog tsab ntawv ceeb toom txog kev tiv thaiv cov ntaub ntawv tawm ntawm cov khoom siv tau los ntawm Creative Audio / Video Production thiab kev siv txhaum cai los ntawm kev ua txhaum cai ntawm kev ua txhaum cai ntawm kev ua txhaum cai hauv lub tsev hais plaub hauv tsoomfwv los ntawm nplua ib-tsib caug txhiab ($ 150,000) los ntawm kev ua txhaum cai los yog lwm yam kev txhaum loj los yog raug nplua.
  • Koj nkag siab tias tag nrho cov ntsiab lus tau raug xa mus nrog ib tus kheej ID uas yog koj tus kheej, thiab koj yuav muaj feem xyuam rau kev luam los yog txhaum cai rov qab faib tawm ntawm Creative Audio / Video Production los yog cov ntsiab lus hauv tag nrho los yog ib feem raws li cov saum toj no.

Term. This Agreement commences upon your acceptance (as described above) and will end when terminated. This Agreement will be deemed to terminate immediately if you fail to comply with any material term or condition contained herein. Upon termination, your license rights end and you will no longer have access to or be able to receive the subscription content. Company reserves the right to terminate this Agreement and disable the Creative Audio/ Video Production at Company’s discretion at any time. The restrictions set out in this Agreement shall remain in force even after termination or expiration.

Disclaimer ntawm Warranties. You expressly agree that use of and access to the Creative Audio/ Video Production application is at your sole risk. The content is provided on an “as is” and an “as available” basis. We do not make, and hereby disclaim, any representations or warranties regarding the Creative Audio/ Video Production, content, Company website, and/or other products and services offered through the Company or any portion thereof, express, implied or statutory, including (without limitation) implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement of third party rights, or any warranties arising by course of dealing or custom of trade. We make no representation or warranty that any material, content, products or services displayed on or offered through the Creative Audio/ Video Production are accurate, complete, appropriate, reliable, or timely. We also make no representations or warranties that the Creative Audio/ Video Production will meet your requirements and/or your access to and use of the service will be uninterrupted or error-free, free of viruses, malicious code, or other harmful components, or otherwise secure. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties. Accordingly, some of the above exclusions may not apply to you.

Kev Txwv ntawm Kev Txom Nyem. Tsuas pub lub tuam txhab, cov neeg muag khoom, cov khoom lag luam, cov koom tes, cov koom tes lossis cov pab cuam thib peb yuav tsum lav koj lossis lwm tus neeg sab nraud rau ib qho ncaj qha, tsis ncaj nraim, xwm txheej, tshwj xeeb, ua piv txwv, raug nplua los yog tsim nyog ua puas tsuaj, lossis lwm yam kev puas tsuaj rau txhua yam uas tau tshwm sim los ntawm los yog raws li Daim Ntawv Pom Zoo no lossis koj siv cov Kev Tsim Muaj Yeeb Yaj Yeeb / Yeeb Yam Txheej Txheem, tsis hais tus qauv ntawm qhov kev txiav txim los yog lub hauv paus ntawm daim ntawv thov los yog tsis yog Lub Tuam Txhab qhia txog qhov ua rau tej kev puas tsuaj ntawd. Ib co jurisdictions tsis pub qhov kev txwv lossis kev cais ntawm kev lav rau qhov tsis zoo los yog qhov ua rau muaj kev puas tsuaj. Li no, qee cov kev txwv saum toj no thiab cov exclusions yuav tsis siv rau koj.

Siv Cov Ntaub Ntawv. Koj tso cai rau lub Chaw Haujlwm tso cai rau kev siv txhua yam ntaub ntawv uas tau muab los ntawm koj kev siv cov Kev Tsim Muaj Yeeb Yam Yeeb Yaj Yeeb / Yees duab los yog lwm cov ntaub ntawv qhia rau Lub Lag Luam nyob hauv txhua lub tuam txhab Chaw xaiv, rau kev lag luam lossis tsis yog lag luam.

Hloov. Lub tuam txhab tuav tseg txoj cai txhua lub sij hawm los hloov daim ntawv Pom Zoo no thiab muab cov lus tshiab los yog lwm yam ntxiv rau koj siv cov Kev Tsim Muaj Yeeb Yam / Yeeb yaj duab Tsim. Cov kev hloov kho no thiab cov nqe lus txuas ntxiv thiab cov xwm txheej yuav pib siv tam sim ntawd thiab muab tso rau hauv Daim Ntawv Pom Zoo no. Koj tseem siv cov Kev Tsim Muaj Yeeb Yam / Yeeb Yam Yeeb Yaj Ceeb Ua Yeeb Yam yuav raug pom zoo.

Nyiaj Indemnity. You agree to defend, indemnify and hold us harmless against any losses, expenses, costs or damages (including our reasonable attorneys’ fees, expert fees’ and other reasonable costs of litigation or proceedings) arising from, incurred as a result of, or in any manner related to any claim or action based upon (a) your breach of, or failure to comply with, the terms and conditions of this Agreement, (b) your use of the Creative Audio/ Video Production , and/or (c) the use of the Creative Audio/ Video Production by any other person using your IDs. We may, in our discretion, participate in the defense of any such claim or action and any negotiations for its settlement or compromise. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any such claim or action and then your corresponding indemnification obligation will end.

Kev Xaiv ntawm Txoj Cai thiab Kev Tso Cai rau Txiav Txim. Daim ntawv cog lus no yog tswj hwm los ntawm cov cai lij choj ntawm Lub Xeev Ohio, Tebchaws Asmeskas, tsis hais txog nws txoj kev tsis sib haum xeeb ntawm txoj cai; thiab koj tau tso cai rau lub tshwj xeeb kev txiav txim ntawm chaw thiab chaw nyob hauv tsoomfwv thiab xeev cov tsev hais plaub nyob hauv Clermont County, Ohio, Tebchaws Asmeskas rau txhua yam kev sib cav uas tau tshwm sim tawm los yog muaj feem xyuam nrog Creative Audio / Video Production. Tsis tas li ntawd, koj tau tso cai rau lub tshwj xeeb kev txiav txim plaub ntug chaw thiab cov chaw hauv cov tsev hais plaub xws li ua rau koj tawm tsam peb (los yog peb cov koom tes nrog).

Tag nrho Daim Ntawv Pom Zoo. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Company and governs your use of the Creative Audio/ Video Production, superseding any prior agreements between you and Company. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content, or third-party Creative Audio/ Video Production. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect. Company’s failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constitute a waiver of such or any other provision. Company will not be responsible for failures to fulfill any obligations due to causes beyond its control.

TAG NRHO COV NEEG MUAJ CAI YUAV TSUM UA YUAV MUS LOS NTAWM SATURDAY, KAWG XNUM 27, 2018 NYOB NOON, EST kom tuaj yeem them tus nqi xa rov qab tsis tau them nqi.

Tag nrho cov kev txiav txim tom qab hnub kawg no yuav ua rau RUSH FEE thiab ntxiv cov FedEx Cheeb Tsam.

TAG NRHO COV MUAG KHOOM LAWM TSIS TXHOB ROV QAB LOS YUAV. TSIS pub ntxiv.

Yog tias koj muaj lus nug lossis xav tau kev txhawb nqa: thov e-mail support@nyecountdown.com or www.NYECountdown.com. Ua tsaug! Zoo siab xyoo tshiab!

*** NQIS ALERT ***

Thov MUAB IB TUG VIDEO koj NYE Countdown NYOB NYAB HAUV this New Year’s Eve – and send to us so we can feature you and your venue on our website and social media.

Upload nws ntawm no: http://bit.ly/ClientUpload

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!